fbpx

Regulamin

Szanowni Państwo,

W związku z wyrażeniem woli związania się umową na odległość, stosownie do regulacji zawartej w art. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), uprzejmie informujemy, iż:

 1. Zamówione produkty zostały wskazane w koszyku zamówienia.

Wszelkie informacja dotyczące zawieranej transakcji będą przesyłane za pomocą poczty elektronicznej na wskazany przez Państwa adres mailowy / (lub wskazać inną metodę porozumiewania się.

 1. Umowa zawierana jest z EM Food&Pharma Production Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Laskowskiej 82, 62-051 Wiry, NIP 7773370889 (dalej: Operator).
 2. EM Food&Pharma Production Sp. z.o.o. prowadzi działalność gospodarczą pod adresem ul. Laskowska 82, 62-051 Wiry, tel. 61 81 106 003  e-mail kontakt@klimuszko.pl
 3. Reklamacje można kierować na adres: (podany w pkt. 3).
 4. Łączna cena za zamówione produkty wskazana jest w koszyku w polu: ‘Łączenie do zapłaty’. Podana cena zawiera VAT oraz koszta dostawy..
 5. Informujemy, iż koszt połączenia telefonicznego z infolinią 
 6. Płatności za zamówione produkty należy dokonać (w sposób wybrany w sklepie klimuszko.pl) w terminie (nie pózniej niż przed odbiorem)
 7. Realizacja zamówienia nastąpi w ciągu 14 dni od przesłania potwierdzenia zamówienia przez Operatora.

Zamówione produkty zostaną przesyłką pocztową/kurierem/ inne na adres wskazany przez zamawiającego.
Reklamacje z tytułu rękojmi konsument może składać przez złożenie oświadczenia z opisem wady i przesłanie na adres wskazany w pkt. 4 (lub 3) w przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu do zgłoszenia tych roszczeń nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy zamawiającemu.
Po złożeniu reklamacji  Operator odpowie w ciągu 14 dni.
Jeżeli na dany towar przysługuje gwarancja jakości, stosuję się zasady i procedurę właściwą dla udzielonej gwarancji.

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie zamówionych produktów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie  zamówionych produktów.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza doręczony zostanie wraz z zamówionym produktem, a także dostępny jest na stronie internetowej www.klimuszko.pl
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o  wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzą się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
Proszę odesłać zwracany produkt na adres Operatora niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Informujemy, iż Klient jest odpowiedzialny wobec Operatora za zmniejszenie wartości produktów w związku z korzystaniem z nich w nieodpowiedni sposób. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości produktów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 1. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sposób odesłania produktów wybiera Klient, z zastrzeżeniem iż odbywa się to na jego koszt oraz odpowiada za wybór sposobu dostarczenia produktów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Państwu w odniesieniu do zakupu produktów:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Operator ponosi odpowiedzialność za wady produktów zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
 4. Informujemy, iż stosujemy następujące funkcje treści cyfrowych i sposoby ich zabezpieczenia: informacja o plikach cookies.
 5. Informujemy, iż dla prawidłowego stosowania treści cyfrowych wymagane jest lacze internetowe. Do prawidłowego wyświetlania niezbędne jest korzystanie z przeglądarki Fire Fox lub Internet Explorer.

=========================================

Regulamin korzystania ze sklepu internetowego

EM Food&Pharma Production Sp. z.o.o.

Art. 1. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 1. Operator – EM Food&Pharma Production Sp. z.o.o. z siedzibą przy ul. Laskowskiej 82, 62-051 Wiry, NIP 7773370889, będący administratorem portalu www.klimuszko.pl, posiadający adres e-mail kontakt@klimuszko.pl
 2. Serwis – zorganizowana platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, stworzona i prowadzona przez Operatora pod domeną www.klimuszko.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze sklepu internetowego.
 3. Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Operatora pod domeną www.klimuszko.pl.
 4. Osoba – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której obowiązujące przepisy przyznają zdolność prawną.
 5. Użytkownik zarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która wskutek skutecznej rejestracji w Serwisie, w tym akceptacji Regulaminu, uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Użytkownikiem może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na rejestrację w Serwisie, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli. Regulamin może określać kategorie Użytkowników zarejestrowanych i zakres dostępu do funkcji Serwisu dla poszczególnych kategorii Użytkowników zarejestrowanych.
 6. Użytkownik niezarejestrowany – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis, które nie są zastrzeżone do świadczenia wyłącznie Użytkownikom zarejestrowanym. Użytkownikiem niezarejestrowanym może być również małoletni lub pełnoletni nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego, w tym akceptację Regulaminu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, i skutki ich działań, jeżeli działają one bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownikami są również inne osoby, jeżeli działają przez swoich uprawnionych przedstawicieli.
 7. Użytkownik – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany.
 8. Konsument – Użytkownik zarejestrowany lub Użytkownik niezarejestrowany będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Art. 2. Sklep internetowy, asortyment i ceny

 1. Operator prowadzi, w ramach Serwisu, sklep internetowy.
 2. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w jego ofercie, a także do zmiany asortymentu oferowanego przez niego towarów.
 4. Operator zastrzega, że zdjęcia towarów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli towarów.

Art. 3.  Zamówienia

 1. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników zarejestrowanych poprzez:
  1. umieszczenie wybranych towarów w koszyku,
  2. dokonanie wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i wybranie dowodu zakupu (ewentualnie podanie danych do faktury),
  3. potwierdzeniu złożonego zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.
 2. Zamówienia na towary są składane w sklepie internetowym przez Użytkowników niezarejestrowanych poprzez:
  1. umieszczenie wybranych towarów w koszyku,
  2. dokonanie wyboru formy zapłaty, sposobu dostawy i wybranie dowodu zakupu,
  3. wypełnienie danych adresowych do wysyłki zamówionych towarów (ewentualnie danych do faktury),
  4. potwierdzenie złożonego zamówienia przez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie zamówienia.
 3. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik ma obowiązek potwierdzić zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zamówienia, Regulaminem korzystania ze sklepu internetowego oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 4. Niezwłocznie po przyjęciu zamówienia, Operator potwierdzi je przesyłając do Użytkownika wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Otrzymanie tej wiadomości uważa się za zawarcie umowy.
 5. Jeżeli Operator nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego towaru, niezwłocznie zawiadomi o tym Użytkownika i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Użytkownika sumę pieniężną.
 6. Operator realizuje zamówienie w terminie do 30 dni od przyjęcia zamówienia.
 7. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie Konsumentowi potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4 oraz  wydrukowanie i przekazanie każdemu Użytkownikowi wraz z przesyłką paragonu lub faktury VAT.

Art. 4. Płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
 2. Użytkownik wybiera metodę płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia.
 3. Użytkownik może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. przedpłata na rachunek bankowy Operatora przelewem bankowym,
  2. przedpłata przy pomocy serwisu płatności elektronicznych akceptowanych przez Operatora ,
  3. gotówką przy odbiorze zamówienia.
 4. W przypadku niektórych produktów Operator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wyboru niektórych form płatności, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.

Art. 5. Dostawa

 1. Dostawa zamówienia następuje na adres podany przez Użytkownika w procesie składania zamówienia.
 2. Formy dostawy, koszty przesyłki oraz operator pocztowy wskazywane są w Serwisie podczas składania zamówienia. Użytkownik zaznacza wybraną przez niego metodę w procesie składania zamówienia.
 3. Operator nie odpowiada za niedostarczenie towarów z przyczyn leżących po stronie Użytkownika – np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji Operator zawiadomi Użytkownika  o nieudanej próbie dostarczenia towaru.
 4. W przypadku niektórych produktów, Operator zastrzega sobie możliwość wyłączenia wyboru niektórych form dostawy, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przed złożeniem zamówienia.
 5. Przewidywany czas realizacji zamówienia zostanie podany Użytkownikowi wraz z potwierdzeniem, o którym mowa w art. 3 ust. 4 .

Art. 6. Prawo odstąpienia

 1. Konsument ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odbioru przesyłki bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 2. Do realizacji prawa odstąpienia wystarczy samo złożenie oświadczenia w terminie, o którym mowa w ust. 1.
 3. Wraz z zamówieniem Operator przesyła Konsumentowi wzór formularza o odstąpieniu od umowy oraz udostępnia go przez zamieszczenie wzoru na stronie internetowej www.klimuszko.pl. Konsument nie jest zobligowany do skorzystania ze wzoru.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Operator niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, dokona zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy w wysokości najtańszej oferowanej do wyboru przesyłki. Operator dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. W przypadku produktów sprzedawanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone. Konsument zostanie poinformowany podczas składania zamówienia, że zamawia produkt, którego po otwarciu opakowania nie będzie mógł zwrócić Operatorowi.
 7. W przypadku produktów, którymi są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, prawo odstąpienia od umowy zostaje wyłączone. Konsument zostanie poinformowany podczas składania zamówienia, że zamawia produkt, którego nie będzie mógł zwrócić Operatorowi.
 8. W przypadku zwrotu pozostałych produktów, co do których prawo odstąpienia nie zostało wyłączone, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, które jest wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Powinien więc postępować z produktem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu.
 9. Zwrot zamówienia następuje na koszt Konsumenta. Operator nie będzie odbierał przesyłek wysyłanych do niego na jego koszt albo za pobraniem.
 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia zamówienia inny niż najtańszy oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Art. 7. Reklamacje

 1. Reklamacje zakupionego towaru należy składać w formie pisemnej na adres Operatora, składając oświadczenie o skorzystaniu z jednego z uprawnień wskazanych w ust. 3. W ramach reklamacji Konsument może skorzystać z uprawnień wynikających z rękojmi, określonych w Kodeksie cywilnym lub gwarancji jakości na dany produkt, o ile takiej gwarancji udzielił Operator lub podmiot trzeci (np. producent lub dystrybutor).
 2. W przypadku udzielenia gwarancji na dany produkt, uprawnienia z tytułu gwarancji i sposób ich realizacji określa karta gwarancyjna dołączona do tego produktu.
 3. Z tytułu rękojmi za wady Konsument może skorzystać z następujących uprawnień:
  1. wymiany towaru na nowy,
  2. naprawy towaru,
  3. obniżenia ceny,
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 4. Wybór żądań wymienionych w ust. 2 należy do Konsumenta. Operator może jednak:
  1. w przypadku zgłoszenia żądania odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny: zaproponować Konsumentowi, iż wadę niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta usunie lub wymieni produkt na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Operatora albo Operator nie uczynił zadość pierwotnemu żądaniu Konsumenta wymiany lub naprawy,
  2. odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 5. Operator jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanej w tej samej chwili.
 6. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Z żądaniem usunięcia wady lub wymiany towaru na wolny od wad Konsument może zgłosić się przed upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, z tym że bieg terminu do zgłoszenia tych roszczeń nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy Konsumentowi.
 7. Operator ustosunkowuje się do żądania Konsumenta wskazanego w ust. 3 powyżej w terminie 14 dni. Nieustosunkowanie się do żądania w tym terminie oznacza, że Operator je uznał.
 8. Odpowiedzialność Operatora z tytułu rękojmi (określonej w Kodeksie cywilnym) jest wyłączona, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże Konsumentów.

Art. 8. Zmiany Regulaminu

 1. Operator tworzy i udostępnia Regulamin sklepu internetowego.
 2. O wszelkich zmianach regulaminu Użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany zgodnie z ust. 3. Ponadto dla wszystkich Użytkowników wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian, poprzez wskazanie zakresu zmian.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostaną przekazane  Użytkownikowi zarejestrowanemu przy próbie logowania do Serwisu w okresie zmiany oraz poprzez przesłanie wiadomości e‑mail wskazującej zakres zmian na adres podany przy rejestracji Użytkownika zarejestrowanego.
 4. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników niezarejestrowanych od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.

Art. 9.  Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1/1/2015
 2. Regulamin dostępny jest pod adresem: www.klimuszko.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a także w siedzibie Operatora.
 3. Produkty prezentowane na stronach Sklepu internetowego Operatora nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 4. Operator nie jest odpowiedzialny za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Konsumenta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Konsumenta.
 5. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.).
 6. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikiem rozpoznawał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny siedziby Operatora, z zastrzeżeniem, że postanowienie to nie wiąże konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Bezpłatna dostawa do paczkomatu, pocztą, kurierem

dla zamówień powyżej 100 zł

Bezpieczne zakupy

30 dni na zwrot

Gwarancja jakości

System HACCP, Oskar „Serce za serce”, licencja oo. Franciszkanów

Płatność online albo za pobraniem

Szybkie przelewy online, BLIK.